Cookiebeleid

Wij van Grünbeck Waterbehandeling B.V. zijn verheugd dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en willen dat u zich veilig en comfortabel voelt wanneer u onze website bezoekt. Daarom is het voor ons bijzonder belangrijk om alle persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, te beschermen en veilig te bewaren. In dit document leest u meer over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken. Hieronder beschrijven we welke gegevens tijdens uw verblijf op onze website worden verwerkt. 

 

Inhoudsopgave

I – Gegevensbeschermingsinformatie voor websitebezoekers, klanten, leveranciers, geïnteresseerde partijen en andere betrokken personen

 

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

 

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

 

3. Algemene informatie over gegevensverwerking en gegevensbronnen

 

4. Doel van de verwerking en rechtsgronden

 

5. Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie

 

6. Informatie over gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

 

7. Doorgifte naar derde landen

 

8. Duur van opslag

 

9. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaken van logbestanden bij toegang via de browser

 

10. Gebruik van cookies

 

11. YouTube-componenten met verbeterde privacymodus

 

12. Google-weblettertypen

 

13. Statistische evaluaties

 

14. Links naar sociale netwerken

 

15. Grünbeck-cloud en apps

 

16. De apparaatinformatie uitlezen

 

17. Upload van de logbestanden van de Grünbeck-systemen naar de cloud voor foutanalyse

 

18. Registraties

 

19. Contactformulier en e-mailcontact

 

20. Videobewaking op ons fabrieksterrein

 

21. Gegevensbeveiliging

 

22. Rechten van betrokkenen

 

23. Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

 

II – Gegevensbeschermingsinformatie over de verwerking van gegevens van sollicitanten

 

 

 

I- Gegevensbesc hermingsinformatie voor websitebezoekers, klanten, leveranciers, geïnteresseerde partijen en andere betrokken personen

 

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

 

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is: 

 

Grünbeck Waterbehandeling B.V. 

 

Retentieweg 44,  

 

7572 PH Oldenzaal 

 

Nederland 

 

Telefoon: + 0541 820 903 

 

E-mail: info@gruenbeck.nl 

 

Website: www.gruenbeck.nl 

 

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

 

MMC 

 

Thomas Hoch 

 

Adalbert-Stifter Strae 52 

 

89415 Lauingen 

 

Telefoon: 0152-53144668 

 

E-mail: functionaris voor gegevensbescherming@gruenbeck.de 

 

3. Algemene informatie over gegevensverwerking en gegevensbronnen

 

Persoonlijke gegevens 

Persoonsgegevens zijn individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals IP-adres, uw echte naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. 

Informatie die niet direct verband houdt met uw echte identiteit – zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een pagina – is geen persoonsgegevens. 

 

Daarnaast verwerken wij ook gegevens van sollicitanten. Informatie over de verwerking van gegevens van sollicitanten vindt u onder II Gegevensbeschermingsinformatie over de verwerking van gegevens van sollicitanten. 

 

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens 

In principe verwerken wij de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te bieden. 

 

Data bronnen 

We verwerken persoonsgegevens die we ontvangen van onze klanten, leveranciers of geïnteresseerde partijen in het kader van onze zakelijke relaties. Daarnaast verwerken wij – voor zover dit voor onze zakelijke relaties noodzakelijk is – persoonsgegevens die wij verkrijgen uit openbaar toegankelijke bronnen zoals debiteurenlijsten, handels- en verenigingsregisters, de pers of internet of die rechtmatig aan ons zijn doorgegeven door andere groepen bedrijven. 

 

4. Doel van de verwerking en rechtsgronden

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor gespecificeerde, uitdrukkelijk vermelde en wettige doeleinden en we zullen uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken op een manier die onverenigbaar is met dergelijke doeleinden. 

 

Een dergelijk doel kan zijn om een door u geplaatste bestelling uit te voeren, uw bezoek aan een van onze websites te verbeteren, onze producten en diensten in het algemeen te verbeteren, enz. 

 

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de EU General Data Protection Regulation (GDPR) en de Federal Data Protection Act (BDSG). Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij verwijzen naar de volgende rechtsgronden: 

 

(1) Om contractuele verplichtingen na te komen (Art. 6 Para. 1 lit. b AVG) 

De verwerking van persoonlijke contractgegevens vindt plaats om bestellingen en contracten uit te voeren in het kader van de uitvoering van onze contracten met onze klanten en leveranciers of om precontractuele maatregelen uit te voeren, die plaatsvinden naar aanleiding van het verzoek. Dit omvat met name specifieke vragen die we ontvangen op evenementen zoals beurzen. 

 

De doeleinden van gegevensverwerking zijn voornamelijk gebaseerd op het specifieke product en de specifieke dienst en kunnen behoeftenanalyses, advies, koop- en werkcontracten, onderzoekscontracten en wettelijke vereisten omvatten. Meer details over de doeleinden van de gegevensverwerking vindt u in de relevante contractdocumenten. 

 

Ongeacht de contractuele relaties en interesse in onze diensten, gaat u ook een gebruikersrelatie met ons aan door ons online aanbod te bezoeken en door u op onze website te registreren. De verwerking van gebruiksgegevens door het bezoeken van ons online aanbod en de verwerking van gegevens die zijn verzameld in verband met de registratie worden ook gelegitimeerd door artikel 6, lid 1, onder b), AVG. 

 

(2) Als onderdeel van de belangenafweging (Artikel 6 (1) (f) AVG) 

Indien nodig verwerken wij persoonsgegevens buiten de feitelijke uitvoering van het contract om onze gerechtvaardigde belangen of die van derden te beschermen. Vanwege het grote aantal theoretisch denkbare verwerkingscontexten moeten de volgende punten slechts worden opgevat als een uittreksel van praktijksituaties. We kunnen meer gedetailleerde informatie over uw gegevens verstrekken in het kader van specifieke informatieclaims. Voorbeelden (niet uitputtend) zijn de volgende: 

 

Foto- en filmopnames bij evenementen 

Videobewaking ter bescherming van huisrechten 

Maatregelen voor gebouw- en systeembeveiliging (bijv. toegangscontrole) 

Verzending nieuwsbrief naar zakenpartners 

 

(3) Op basis van uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) 

Als u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken (bijv. productregistratie), is deze verwerking rechtmatig op basis van deze toestemming. Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van toestemmingsverklaringen die aan ons zijn gegeven voordat de AVG van kracht werd, dus vóór 25 mei 2018. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@gruenbeck.nl, tel. 0541 820 903 of het Grünbeck-postadres. De intrekking van de toestemming is alleen effectief voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkte gegevens tot het moment van intrekking. 

 

Toestemming om gecontacteerd te worden voor reclamedoeleinden 

Door ermee in te stemmen dat er contact met u wordt opgenomen voor marketingdoeleinden, stemt u in met het ontvangen van gepersonaliseerde informatie over nieuws, producten, applicaties, evenementen en promoties en stemt u ermee in dat er voor dergelijke doeleinden contact met u wordt opgenomen via e-mail, sms, telefoon, pushmeldingen of via Post. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. 

 

(4) Vanwege wettelijke vereisten (Artikel 6 (1) (c) AVG) 

Daarnaast zijn wij als bedrijf onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen, d.w.z. wettelijke vereisten zoals belastingwetten en andere regelgevende vereisten. De doeleinden van de verwerkingen omvatten onder meer het voldoen aan fiscale controle- en rapportageverplichtingen, evenals het inschatten en beheersen van risico’s in de onderneming. 

 

We zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verwerken op basis van wettelijke vereisten. De rechtmatigheid van dergelijke verwerkingen is gebaseerd op artikel 6 lid 1 lit c AVG in verband met de respectieve wettelijke norm die ons verplicht. 

 

5. Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie

Binnen het bedrijf hebben die afdelingen die uw gegevens nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen er toegang toe. 

In het kader van onze bedrijfsprocessen kan het voor ons ook nodig zijn om uw gegevens voor verwerking door te geven aan de contractpartners van Grünbeck (een overzicht van deze partners vindt u hier).  

 

Als u ons geen gespecialiseerde vakman in uw regio doorgeeft, behouden wij ons het recht voor om uw gegevens door te geven aan gespecialiseerde handelaren in uw regio om een aanbieding op te stellen. In dit geval geeft u Grünbeck, een contractueel verbonden partner van Grünbeck of een gespecialiseerde vakman in de buurt, toestemming om per e-mail, telefoon, fax en sms contact op te nemen met de in de aanvraag genoemde persoon om een offerte op te stellen. 

Indien u hiermee heeft ingestemd, kan Grünbeck of een contractpartner van Grünbeck contact met u opnemen voor reclamedoeleinden (productinformatie/nieuwsbrief/campagnes) per e-mail, telefoon, fax en sms. U kunt deze toestemming te allen tijde met toekomstig effect van Grünbeck en/of de contractpartner van Grünbeck intrekken. 

 

Serviceproviders en plaatsvervangende agenten die door ons worden gebruikt, kunnen ook gegevens voor deze doeleinden ontvangen als ze in het bijzonder vertrouwelijkheid en integriteit handhaven. Dit kunnen bedrijven zijn in de categorieën IT-diensten, printdiensten, marketing bijvoorbeeld. Deze dienstverleners zijn zogenaamde AV-dienstverleners (verwerkers) die contractueel verplicht zijn in overeenstemming met wettelijke vereisten. 

 

Met betrekking tot de overdracht van gegevens aan ontvangers buiten ons bedrijf, moet er eerst op worden gewezen dat we alleen noodzakelijke persoonlijke gegevens doorgeven in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. Wij mogen in principe alleen informatie over jou doorgeven als dit wettelijk verplicht is, als je toestemming hebt gegeven of als wij bevoegd zijn om informatie te verstrekken. Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens zijn: 

 

 • Openbare lichamen en instellingen (bijv. belastingautoriteiten, wetshandhavingsinstanties, familierechtbanken, kadasters) als er een wettelijke of officiële verplichting is, 
 • Kredietinstellingen en financiële dienstverleners of vergelijkbare instellingen waaraan wij in het kader van de zakelijke relatie persoonsgegevens doorgeven (bijv. banken, kredietbureaus), 
 • Schuldeisers of curatoren die informeren naar een executie, 
 • accountants, 
 • Dienstverleners die wij gebruiken in het kader van orderverwerkingsrelaties 
 • Vertegenwoordiger van het bedrijf 

 

6. Informatie over gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

Reden en beschrijving van de gegevensverwerking door gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken 

Voor marktontwikkeling en klantenondersteuning werkt Grünbeck samen met zijn Grünbeck-vertegenwoordigers (een overzicht van deze partners vindt u hier). Als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken i. sd Artikel 26 i. In combinatie met artikel 4 nr. 7 AVG verwerken wij uw persoonsgegevens in een gezamenlijk beheerd CRM-systeem. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens voor het bovengenoemde doel is de bescherming van onze legitieme belangen bij de werking van een CRM-systeem en in de gezamenlijke klantenadministratie (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). 

Als medeverantwoordelijke voor de verwerking heeft Grünbeck de samenwerking bij de werking van het CRM-systeem contractueel vastgelegd met de afzonderlijke handelsbureaus. 

 

De volgende regels zijn in wezen gemaakt: 

 

 • Grünbeck en het betreffende handelsbureau hebben bij gezamenlijk gebruik van het CRM-systeem toegang tot hetzelfde adres en dezelfde contactpool. 
 • Bij het gebruik van het CRM-systeem is Grünbeck verantwoordelijk voor de onderstaande taken en voor het nemen van de onderstaande maatregelen: CRM-systeembeheer, rapportage aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit conform artikel 33 AVG, melding van betrokkenen conform artikel 34 AVG, Vervulling van de informatieverplichtingen volgens artikel 13 en 14 DSGVO jegens de betrokken personen, betrokkenheid van verwerkers, verwerking en beantwoording van verzoeken om uitoefening van de rechten van betrokkenen volgens artikel 15 ev DSGVO, naleving van de rechten van betrokkenen volgens artikel 15 ev DSGVO, verwijdering van persoonsgegevens in het CRM-systeem. 
 • Bij het gebruik van het CRM-systeem hebben alle betrokkenen het recht om persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te wijzigen en te gebruiken in overeenstemming met de contractuele afspraken tussen partijen en om de gegevens verwerking te beperken. 

 

Bewering van de rechten van betrokkenen 

Ongeacht de overeenkomst tussen Grünbeck en het individuele handelsbureau, kunt u uw rechten genoemd onder 22 zowel jegens Grünbeck als jegens het handelsbureau doen gelden. 

 

Partijen zullen elkaar onverwijld informeren over de rechtsposities die door de betrokkenen worden verdedigd. Grünbeck en de handelsbureaus verstrekken elkaar alle informatie die nodig is om te reageren op verzoeken om informatie. De wettelijke bepalingen over de aansprakelijkheid van de medeverantwoordelijke personen volgens artikel 82, lid 2 DSGVO blijven onaangetast door de contractuele overeenkomsten tussen Grünbeck en het betreffende handelsbureau. 

7. Doorgifte naar derde landen

Er vindt een gegevensoverdracht plaats naar kantoren in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen), voor zover: 

 

 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestellingen (bijv. leveringsopdrachten), 
 • het wettelijk verplicht is (bijv. belastingaangifteverplichtingen) of 
 • u heeft ons uw toestemming gegeven. 

 

8. Duur van opslag

We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze contractuele verplichtingen na te komen en onze rechten uit te oefenen. 

 

Als de gegevens niet langer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig verwijderd, tenzij hun – tijdelijke – verdere verwerking noodzakelijk is voor de volgende doeleinden: 

 

 • Voldoen aan commerciële en fiscale bewaarplichten uit het Wetboek van Koophandel (HGB), het Wetboek van de Belasting (AO) en de Witwaswet (GwG). De daar genoemde bewaar- en documentatietermijnen zijn doorgaans twee tot tien jaar. 
 • Bewaring van bewijs in het kader van de wettelijke verjaringstermijn. Volgens §§ 195 ev van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen tot 30 jaar bedragen, waarbij de normale verjaringstermijn 3 jaar is. 

 

9. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaken van logbestanden bij toegang via de browser

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking 

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de toegangscomputer. 

 

De volgende gegevens worden hier verzameld: 

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie 

(2) Het besturingssysteem van de gebruiker 

(3) De internetprovider van de gebruiker 

(4) Het IP-adres van de gebruiker 

(5) Datum en tijd van toegang 

(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bezoekt 

(7) Websites waartoe het systeem van de gebruiker via onze website toegang heeft 

 

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een verwerking van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats. 

 

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG. 

 

Doel van gegevensverwerking 

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie bewaard blijven. 

Opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit kader niet plaats. 

 

Duur van opslag 

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. 

 

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering  

Het verzamelen van de gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid van bezwaar van de kant van de gebruiker. 

 

10. Gebruik van cookies

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. 

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken, voor marketingdoeleinden en evaluaties, en om de IT-beveiliging te waarborgen. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd. 

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden: 

(1) Taalinstellingen 

(2) Inloggegevens 

 

Categorieën 

We maken onderscheid tussen essentiële cookies, die absoluut noodzakelijk zijn voor de technische functies van het online aanbod, en cookies die technisch niet noodzakelijk zijn, zoals marketing- en statistische cookies, die niet absoluut noodzakelijk zijn voor de technische werking van het online aanbod. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een cookiebanner waarin u kunt kiezen welke cookies worden geplaatst. 

 

Het gebruik van het online aanbod is over het algemeen alleen mogelijk met de essentiële cookies. 

 

Houd er rekening mee dat uw gegevens bij het gebruik van de tools kunnen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op modelcontractbepalingen en individuele overeenkomsten met onze partners. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van onze partners waarnaar hieronder wordt verwezen. 

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van essentiële cookies is ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder f AVG. 

 

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van marketing- en statistische cookies is toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG. 

 

Doel van gegevensverwerking 

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend. 

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen: 

(1) Acceptatie van taalinstellingen 

(2) Zoektermen onthouden 

 

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. 

 

In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG. 

 

Duur van opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering 

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt. 

 

Het verzenden van Flash-cookies kan niet worden voorkomen via de browserinstellingen, maar kan worden voorkomen door de Flash Player-instellingen te wijzigen. 

 

We gebruiken verschillende webtools: 

 

(1) Google AdWords-remarketing 

Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, waarmee wij voor deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG. 

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet bekijkt, te personaliseren. Als u in dit geval bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing op te stellen en te definiëren. Hiervoor zal Google uw persoonsgegevens tijdelijk koppelen aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. 

U kunt de instelling van cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: 

 

https://www.google.com/settings/ads/onweb/ 

 

Als alternatief kunt u meer te weten komen over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor uitvoeren bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. 

 

Meer informatie en de gegevensbeschermingsvoorschriften met betrekking tot reclame en Google vindt u hier: http://www.google.com/policies/technologies/ads/  

 

  

(2) Gebruik van Google Maps 

Wij gebruiken op onze website de component “Google Maps” van Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google”. 

Telkens wanneer de component “Google Maps” wordt opgeroepen, plaatst Google een cookie om gebruikersinstellingen en gegevens te verwerken wanneer de pagina wordt weergegeven waarop de component “Google Maps” is geïntegreerd. Deze cookie wordt in de regel niet verwijderd door de browser te sluiten, maar vervalt na een bepaalde tijd, tenzij u deze vooraf handmatig verwijdert. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, heeft u de mogelijkheid om de “Google Maps”-service te deactiveren en zo de overdracht van gegevens naar Google te voorkomen. Hiervoor moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval “Google Maps” niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken. 

Het gebruik van “Google Maps” en de via “Google Maps” verkregen informatie vindt plaats in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Google. 

 

(3) Google reCaptcha 

We gebruiken Google reCAPTCHA op onze website om interacties op onze website te controleren en te vermijden door middel van geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld via zogenaamde bots. 

 

Dit is een webservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Google reCaptcha). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Google reCaptcha. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (f) AVG. Het legitieme belang bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van hun verzameling is bereikt. Meer informatie over het omgaan met de verzonden gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google reCaptcha: https://policies.google.com/privacy  

 

U kunt voorkomen dat Google reCaptcha uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokkering in uw browser te installeren. 

 

11. YouTube-componenten met verbeterde privacymodus

Op onze website kunnen we componenten (video’s) gebruiken van het bedrijf YouTube, een bedrijf van Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google”. 

 

We gebruiken de optie ” – uitgebreide gegevensbeschermingsmodus -” van YouTube. 

 

Als u een pagina oproept met een embedded video, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de inhoud op de website weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen. 

 

Volgens informatie van YouTube worden alleen gegevens naar de YouTube-server verzonden in ” – uitgebreide gegevensbeschermingsmodus -“, in het bijzonder welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht toen u de video bekijkt. Als u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie aan uw YouTube-ledenaccount toegewezen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw ledenaccount voordat u onze website bezoekt. 

 

Meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube vindt u onder de volgende link: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  

12. Google-weblettertypen

Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts van Google. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers. 

 

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.  

 

13. Statistische evaluaties

We hebben statistische informatie over het gebruik van ons online aanbod nodig om het gebruiksvriendelijker te maken, het bereik te meten en marktonderzoek te doen. 

 

Hiervoor gebruiken we verschillende webanalysetools. 

 

(1)Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. 

 

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. 

 

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Uitgebreide uitleg hierover vindt u in de algemene informatie op Google Analytics. 

 

Wij willen u erop wijzen dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();” om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden vastgelegd. 

 

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De wettelijke basis voor gegevensverwerking in verband met het gebruik van Google Analytics is toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a van de AVG. 

 

(2) PINGDOM 

Onze website maakt gebruik van Pingdom, een dienst die wordt aangeboden door Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 72213 Vasteras, Zweden. Pingdom maakt onder meer gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. In het kader van het gebruik kunnen gegevens zoals het IP-adres en de activiteiten van de gebruiker naar een server van Pingdom AB worden verzonden en daar worden opgeslagen. U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van Java Script in uw browser te deactiveren of door een tool zoals “NoScript” te installeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Pingdom vindt u onder de volgende link: https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy . 

 

 (3) Converify.de in verband met adnet.de als technische dienstverlener 

Op deze pagina zijn functies van converify.de en adnet.de geïntegreerd, die ons in staat stellen om uw winkelervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u te maken. Om u deze dienst aan te bieden en op het juiste moment een passend aanbod te kunnen doen, plaatsen converify.de en adnet.de cookies. Deze cookies zijn zowel sessiecookies, die automatisch worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit, als cookies, die pas automatisch worden verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. 

Voorbeelden van informatie die we verzamelen en analyseren zijn onder meer het IP-adres (Internet Protocol) dat uw computer met internet verbindt, aanmeldingen, e-mailadressen, computer- en internetverbindingsinformatie zoals B. Browsertype, versie, nummer en extensies, tijdzone-instellingen, besturingssysteem en platform, inclusief datum en tijd, cookie- of flashcookienummer, de producten die u hebt bekeken of gezocht. Tijdens uw bezoeken gebruiken we soms JavaScript om informatie te verzamelen en te evalueren over de interactie tussen pagina’s (bijv. scrollen, klikken, mouse-overs) en over het verlaten van pagina’s. We kunnen ook technische informatie verzamelen die het voor ons gemakkelijker maakt om uw eindapparaat te identificeren en zo misbruik te voorkomen of fouten te diagnosticeren. 

 

14. Links naar sociale netwerken

Wij gebruiken verwijzingen (links) naar de profielen van ons bedrijf op de respectievelijke netwerken op onze websites. De links worden gemaakt om te kunnen communiceren met onze klanten, geïnteresseerden en gebruikers en om hen te informeren over onze diensten. 

 

Houd rekening met de volgende informatie voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het volgen van een link. Wij willen u erop wijzen dat wij geen invloed hebben op welke van uw gegevens door de respectievelijke netwerken worden verwerkt. Details over het verzamelen van gegevens door de respectieve sociale netwerken en over uw rechten en instellingsopties vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaringen. 

 

Verwijzing naar netwerken en diensten 

Onze website bevat links naar de volgende sociale netwerken en diensten: 

 

(1) Facebook 

We koppelen het vrijetijdsgerichte sociale netwerk Facebook van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS aan ons account. De links zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s. Door onze website te bezoeken, kan informatie worden doorgegeven aan Facebook. Als u een Facebook-account hebt, kan Facebook deze gegevens toewijzen aan uw persoonlijke account. Als je dit niet wilt, log dan uit bij Facebook. 

De richtlijnen voor gegevensbescherming, welke informatie Facebook verzamelt en hoe zij deze gebruiken, vindt u op https://www.facebook.com/policy.php . 

 

(2) XING 

We koppelen het professionele netwerk XING van XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg aan ons account. De links zijn te herkennen aan het XING-logo. De links zijn te herkennen aan het XING-logo. Het privacybeleid van XING is hier beschikbaar https://privacy.xing.com/ . 

 

(3) YouTube 

We linken naar het account van de bedrijvengroep van de provider YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS (“YouTube”) op onze website. YouTube is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). De links zijn duidelijk gemarkeerd met het YouTube-logo. Het privacybeleid van YouTube is hier beschikbaar https://policies.google.com/privacy. 

 

(4) Instagram 

Op onze website koppelen wij het op vrijetijd gerichte sociale netwerk Instagram. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS. 

 

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van onze pagina’s aan uw Instagram-profiel te koppelen. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram. U kunt deze overdracht voorkomen door uit te loggen bij uw Instagram-account voordat u onze website bezoekt. 

 

De Instagram-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. 

 

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/ . 

 

(5) LinkedIn 

Op onze website koppelen wij functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. 

 

De links zijn herkenbaar aan een van de LinkedIn-logo’s. Telkens wanneer een van onze pagina’s wordt geopend die LinkedIn-functies bevat, wordt een verbinding met LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de LinkedIn-plug-in klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn. U kunt deze overdracht voorkomen door uit te loggen bij uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt 

 

De LinkedIn-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. 

 

Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

 

Extra informatie over Facebook 

Op Facebook worden voor het maken van gebruiksstatistieken (Facebook Insights) verschillende door u verstrekte gegevens, waaronder persoonsgegevens, verwerkt door Facebook Ierland en ons als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 26 DS-GVO. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in dit verband is artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG (gerechtvaardigde belangen) of, indien toestemming is verkregen, artikel 6 lid 1 lid 1 letter a, artikel 7 AVG (toestemming) . Ook hier is het legitieme belang om u effectief te kunnen informeren en met u te kunnen communiceren en om de aangeboden informatie, met name op onze Facebook-pagina, te verbeteren. 

De essentiële informatie over de relevante overeenkomst op grond van artikel 26 AVG tussen Facebook Ierland en ons, evenals informatie over met wie u contact kunt opnemen om uw rechten als betrokkene te doen gelden, vindt u op https://www.facebook.com/legal /terms/page_controller_addendum . 

 

Ongeacht de informatie in de overeenkomst waarnaar wordt verwezen, staat het u vrij om uw rechten tegen ons en Facebook te doen gelden. 

Wanneer u onze online aanwezigheid op Facebook bezoekt, worden uw gegevens door Facebook doorgegeven aan derde landen, d.w.z. landen buiten de Europese Unie die geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben, zoals aan Facebook Inc. in de VS, en opgeslagen en daar verwerkt. Om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen bij de overdracht van gegevens naar derde landen, zegt Facebook met de ontvangers in derde landen zogenaamde EU-modelcontractbepalingen te hebben gesloten. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook vindt u op https://de-de.facebook.com/about/privacy. 

 

  

 

15. Grünbeck-cloud en apps

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking  

Sommige van onze systemen kunnen worden aangesloten op de Grünbeck Cloud. Om actuele apparaatgegevens te kunnen oproepen, moet het apparaat met de cloud zijn verbonden en moet de bijbehorende Grünbeck-app voor het product zijn gedownload. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de app (bijv. overzicht van de actuele verbruiksgegevens van het systeem), moet u zich in de Grünbeck-app registreren. 

 

Bij de registratie of het gebruik van de app worden de volgende gegevens verzameld en in de cloud opgeslagen: 

 

(1) e-mailadres 

(2) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie 

(3) Het besturingssysteem van de gebruiker 

(4) De internetprovider van de gebruiker 

(5) Het IP-adres van de gebruiker 

(6) Verbruiksgegevens 

 

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is de toestemming van de gebruiker, artikel 6 (1) (a) AVG. 

 

Doel van gegevensverwerking 

Deze gegevens worden verwerkt en opgeslagen om de gegevens (bijv. actuele verbruiksgegevens) in de app te kunnen weergeven. De gegevens worden versleuteld verzonden. De gegevens worden niet gedeeld met derden. 

 

Duur van opslag 

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. 

 

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor de toekomst in te trekken. In een dergelijk geval kan het gebruik van de app niet worden voortgezet.  

 

16. De apparaatinformatie uitlezen

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking 

Bij onderhoud en storingzoeken moet de apparaatinformatie van het Grünbeck-systeem worden uitgelezen om de werking van het systeem te kunnen analyseren en afwijkingen te kunnen verhelpen. 

 

De volgende gegevens worden hier verzameld: 

 

(1) Serienummer fabriek 

(2) Verbruiksgegevens 

(3) Foutmeldingen 

 

Doel van gegevensverwerking 

Deze gegevens worden verzameld om een storingsvrije werking van het Grünbeck-systeem te garanderen. 

 

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De wettelijke basis voor het uitlezen van de apparaatgegevens is ons legitieme belang bij de goede werking van onze systemen (art. 6 lid 1 lit. f AVG). 

 

Duur van opslag 

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. 

 

17. Upload van de logbestanden van de Grünbeck-systemen naar de cloud voor foutanalyse

 

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking 

Grünbeck uploadt alleen logbestanden naar de cloud via externe toegang voor foutanalyse van Grünbeck-producten die zijn verbonden met de Grünbeck Cloud. Dit dient als ondersteuning op het tweede niveau en wordt alleen per geval uitgevoerd. 

 

De volgende gegevens worden hier verzameld: 

 

(1) Werkgedrag van de fabriek in Grünbeck 

(2) Storingsstatus van het Grünbeck-systeem 

(3) Verbindingsgedrag van het Grünbeck-systeem naar de router en naar de Grünbeck Cloud 

(4) Verbruiksgegevens van de gebruiker van het Grünbeck-systeem (bijv. waterhoeveelheid in de tijd) 

 

De gegevens van Grünbeck-systemen op de Grünbeck Cloud zijn pas gebruikersgerelateerd vanaf het moment dat de gebruiker de Grünbeck Apps gebruikt om te communiceren met de Grünbeck Cloud. 

 

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De wettelijke basis voor het uploaden van logbestanden naar de Grünbeck Cloud is ons legitieme belang bij het waarborgen van de goede werking van onze systemen (art. 6 par. 1 lit. f AVG). 

 

Duur van opslag 

In het geval van een klacht uploadt Grünbeck de logbestanden handmatig en bewaart deze voor analyse gedurende maximaal 12 weken. Nadat het doel is bereikt of uiterlijk na het verstrijken van de beloofde bewaartermijn, worden de logbestanden weer verwijderd. 

 

18. Registraties

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking 

Op onze website en onze Grünbeck-apps bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door het verstrekken van persoonlijke gegevens. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en aan ons doorgegeven. 

Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen: 

 

(1) Het IP-adres van de gebruiker 

(2) Datum en tijd van registratie 

 

Door akkoord te gaan met ons privacybeleid, bevestigt u dat de door u verstrekte persoonlijke informatie juist is en u daadwerkelijk beschrijft en niet een andere natuurlijke persoon. Als u zich niet voor uzelf aanmeldt, maar voor een andere natuurlijke persoon, bevestigt u door akkoord te gaan met ons privacyreglement dat u hiervoor toestemming heeft. In dit geval bevestigt u ook dat u toestemming heeft van de genoemde persoon om contact met u op te nemen voor reclamedoeleinden, wat betekent dat Grünbeck, een contractueel verbonden partner van Grünbeck of een gespecialiseerde vakman in de buurt het recht heeft om contact met u op te nemen via e-mail , telefoon, Neem een fax en SMS op met de genoemde persoon. 

 

Verlengde garantie 

De gegevensverzameling voor de verlenging van de garantie wordt uitgevoerd door de betrokkene zelf rechtstreeks te verzamelen met behulp van het formulier “Productregistratie” op de website, via de “myProduct”-app of door de door ons in papieren vorm ingediende “Garantiekaart” te digitaliseren of een verwerker (AV-contract aanwezig). 

 

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) AVG als de gebruiker toestemming heeft gegeven. 

Als de registratie dient om een contract uit te voeren waarbij de gebruiker partij is of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder b), AVG. 

 

Doel van gegevensverwerking 

Gebruikersregistratie is vereist om bepaalde inhoud en diensten op onze website aan te bieden (bijv. productregistratie, waterexperimentkit, seminarregistratie). 

Registratie van de gebruiker kan ook nodig zijn om een contract met de gebruiker na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren. 

 

Duur van opslag 

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. 

Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld als de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd. 

Als de gegevens nodig zijn om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren, kunnen de gegevens alleen voortijdig worden verwijderd als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die anders zijn. 

 

19. Contactformulier en e-mailcontact

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking 

Op onze website staat een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verzonden en voor het beantwoorden kort opgeslagen. 

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen: 

 

(1) Het IP-adres van de gebruiker 

(2) Datum en tijd van registratie 

 

De volgende verklaringen in deze gegevensbeschermingsverklaring zijn van toepassing op de verwerking van gegevens. 

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker kort opgeslagen om te kunnen antwoorden en, indien nodig, doorgestuurd in overeenstemming met punt 5. 

 

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is om ons legitieme belang bij de communicatie met onze klanten, prospects en zakenpartners te beschermen 

(Art. 6 par. 1 lit. f AVG). 

Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. 

 

Doel van gegevensverwerking 

De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend om het contact te verwerken en volgens punt 4 voor reclamedoeleinden. Indien contact per e-mail plaatsvindt, is dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens. 

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. 

 

Duur van opslag 

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Als het contact is gericht op het sluiten van een overeenkomst, kunnen de bijbehorende e-mails onderhevig zijn aan wettelijke bewaartermijnen. In een dergelijk geval slaan wij de gegevens op in overeenstemming met de wettelijke vereisten. 

20. Videobewaking op ons fabrieksterrein

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking 

Op ons bedrijfsterrein maken wij gebruik van videobewaking. 

De volgende gegevens worden hier verzameld: 

 

(1) Afbeeldingsbestanden 

(2) filmbestanden 

 

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van videocamera’s is ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG, waarbij onze belangen voortvloeien uit de onderstaande doeleinden. 

 

Doel van gegevensverwerking 

Videobewaking wordt gebruikt om huisregels toe te passen, strafbare feiten te voorkomen en bewijsmateriaal te bewaren bij strafbare feiten. 

 

Duur van opslag 

De gegevens worden onmiddellijk verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken. Gegevens van videobewaking worden over het algemeen na 72 uur verwijderd. 

 

Een langere bewaring kan per geval plaatsvinden als de feiten de veronderstelling rechtvaardigen dat op opnamen van een beperkte periode handelingen te zien zijn die strafrechtelijk vervolgd of civielrechtelijk worden ingezet. 

 

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

U heeft recht op informatie over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. 

Verder heeft u het recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u hier wettelijk recht op heeft. 

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van de wettelijke vereisten. 

Een recht op gegevensoverdraagbaarheid bestaat ook in het kader van de regelgeving inzake gegevensbescherming. 

 

21. Gegevensbeveiliging

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het bedrijf neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, vernietiging en tegen toegang door onbevoegden of ongeoorloofde openbaarmaking. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. 

22. Rechten van betrokkenen

Indien door u persoonsgegevens worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke. Om uw hieronder vermelde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de contactadressen vermeld in sectie 2. 

 

(1) U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over al uw persoonlijke gegevens die we verwerken. 

 

(2) Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u recht op correctie en aanvulling. 

 

(3) U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, tenzij wij wettelijk verplicht of gerechtigd zijn om uw gegevens verder te verwerken. 

 

(4) Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

(5) U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, indien de verwerking is gebaseerd op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking met opgave van redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. 

 

(6) Als de gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of als onderdeel van een contract, heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens over te dragen, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen. 

 

(7) Als wij uw gegevens verwerken op basis van een toestemmingsverklaring, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst in te trekken. De verwerking die vóór een intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking. 

 

(8) U hebt ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de gegevensverwerking in strijd is met de toepasselijke wetgeving. 

 

23. Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Voor zover er een contract tussen ons en u bestaat, moet u de persoonlijke contractgegevens verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een zakelijke relatie en voor het nakomen van de bijbehorende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen zijn . Zonder deze gegevens kunnen wij over het algemeen geen contract met u aangaan, uitvoeren en beëindigen. 

 

Hetzelfde geldt voor het bezoeken van ons online aanbod en het verzamelen van gebruiksgegevens. Zonder het verzamelen van de gebruiksgegevens kunnen wij en onze dienstverleners ons online aanbod niet aan u ter beschikking stellen 

 

II – Gegevensbeschermingsinformatie over de verwerking van gegevens van sollicitanten 

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waar komen deze vandaan? 

Als onderdeel van het sollicitatieproces verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 

 • Uw stamgegevens (bijv. voornaam, achternaam, achtervoegsels, geboortedata, enz.) 
 • Contactgegevens (bijv. huisadres, mobiel/telefoonnummer, e-mailadres) 
 • Verdere gegevens uit de sollicitatiedocumenten (bijv. vaardigheden en capaciteiten) 
 • Indien van toepassing, werkvergunning / verblijfsvergunning 
 • Indien relevant voor de geadverteerde functie of wettelijk vereist: medische geschiktheid 
 • Uw persoonlijke gegevens worden over het algemeen rechtstreeks van u verzameld als onderdeel van het sollicitatieproces, met name uit de sollicitatiedocumenten en het interview(en). U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens. 

 

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken die we rechtmatig hebben verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen (bijvoorbeeld professionele netwerken). 

 

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond worden gegevens verwerkt? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de EU General Data Protection Regulation (GDPR) en de Federal Data Protection Act (BDSG). 

 

Het primaire doel van gegevensverwerking is het selecteren van sollicitanten of het rechtvaardigen van de arbeidsrelatie. De primaire rechtsgrond hiervoor is artikel 88 lid 1 DS-GVO i. V. m. § 26 lid 1 BDSG. 

 

Uw gegevens worden alleen verwerkt om de specifieke functie te vervullen waarvoor u heeft gesolliciteerd. 

 

Daarnaast de verwerking van gezondheidsgegevens voor de beoordeling van uw arbeidsgeschiktheid conform artikel 9 lid 2 h) i. V. m. § 22 lid 1 b) BDSG vereist zijn. 

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

In het geval van een afwijzing worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van de sollicitatieprocedure en zes maanden na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. 

Als we je geen specifieke functie kunnen aanbieden, maar we zouden graag rekening houden met je profiel bij eventuele toekomstige vacatures, dan nemen we je documenten graag op in een sollicitantenpool. We zouden te zijner tijd afzonderlijk per e-mail uw toestemming voor deze procedure verkrijgen. Na opname in de pool van sollicitanten bewaren wij uw gegevens nog 24 maanden. Daarna worden uw gegevens verwijderd. 

 

Als uw sollicitatie succesvol is, worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt als medewerkersgegevens. 

  

Wie krijgt uw gegevens? 

Binnen ons bedrijf ontvangen alleen die mensen en functies (bijv. afdeling, ondernemingsraad, vertegenwoordigers van ernstig gehandicapten) die betrokken zijn bij de beslissing om in dienst te nemen uw persoonsgegevens. 

Als we gebruikmaken van de ondersteuning van externe serviceproviders als onderdeel van het sollicitatieproces, zullen we uw afzonderlijke toestemming verkrijgen voordat we uw persoonlijke gegevens doorgeven. Met de betreffende dienstverleners hebben wij een orderverwerkingscontract afgesloten. 

 

Waar worden uw gegevens opgeslagen en hoe zijn deze beveiligd (gegevensbeveiliging)? 

Technisch gezien wordt ons online carrièreportaal beheerd door een dienstverlener die uw gegevens opslaat in een datacenter in het eurogebied. De serviceprovider is verplicht om te voldoen aan de gegevensbescherming volgens DS-GVO in verband met de BDSG en heeft up-to-date technische maatregelen om de gegevensbeveiliging te waarborgen, met name om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen gevaren tijdens de gegevensoverdracht en van derden kennis opdoen. Deze maatregelen zijn aangepast conform de huidige stand van de techniek. 

 

Welke rechten kunt u als betrokkene doen gelden? 

U heeft de rechten uit artikel 15 – 22 DS-GVO: 

 

Recht op informatie (Artikel 15 AVG) 

Recht op rectificatie (Artikel 16 AVG) 

Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG) 

Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG) 

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (Artikel 21) 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 AVG) 

Neem dan contact op met info@gruenbeck.nl 

 

U heeft de mogelijkheid om met een klacht contact op te nemen met de bovengenoemde functionaris voor gegevensbescherming (Datenschutzbeauftragter@gruenbeck.de) of een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

 

 

Bent u verplicht uw gegevens te verstrekken? 

Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de persoonsgegevens van u nodig die nodig zijn voor de selectie van sollicitanten of het besluit tot het aangaan van een arbeidsverhouding. 

 

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde voor de toekomst intrekken. Hiervoor is een e-mail aan info@gruenbeck.nl voldoende. Een intrekking leidt tot beëindiging van de sollicitatieprocedure. 

 

Voor het overige zijn onze algemene gegevensbeschermingsrichtlijnen van toepassing. 

 

Waar ben je naar op zoek?